Privacy Policy

Artikel 1 - Algemene bepalingen

 1. Dit privacybeleid (het “Privacybeleid”) is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Kamera Express Group bestaande uit
  1. Kamera Express Belgium BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Boomsesteenweg 81, 2610 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0836.919.265,
  2. Kamera Express Gent BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Nieuwevaart 82, 9000 Gent en met ondernemingsnummer 0694.790.511,
  3. Kamera Express Dilbeek BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Ninoofsesteenweg 344, 1700 Dilbeek en met ondernemingsnummer 0724.729.362,
  4. Kamera Express Turnhout BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Everdongenlaan 15/7, 2300 Turnhout en met ondernemingsnummer 0881.129.687,
  5. Kamera Express Evere BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Boomsesteenweg 81, 2610 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0749.509.991,
  6. Vitta BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Boulevard de la Sauvenière 1, 4000 Luik en met ondernemingsnummer 0823.882.663,
  7. Foto Nelissen BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Boomsesteenweg 81, 2610 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0408.332.485,
  8. Atma NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Boulevard de la Sauvenière 1, 4000 Luik en met ondernemingsnummer 0435.478.629,
  9. Photo-Ciné-Studio Mirgain & Huberty Sàrl, een besloten vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te Avenue Monterey 15, 2163 Luxemburg en met ondernemingsnummer B 60.968,
  10. Kamera Express Luxembourg Sàrl, een besloten vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te Rangwee 38, 2412 Luxemburg en met ondernemingsnummer B 23.8353,
  11. Kamera Express Rotterdam BV, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Essebaan 55, 2908 LJ Capelle aan den IJssel en met ondernemingsnummer 24255575 (hierna “wij”, “ons” of “Kamera Express”) verwerkt, als verwerkingsverantwoordelijke dan wel als verwerker.
 2. Kamera Express respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Aan de hand van dit Privacybeleid wenst Kamera Express meer uitleg te geven bij de manier waarop omgegaan wordt met de persoonsgegevens waarover wij beschikken.
 3. Door gebruik te maken van de website https://www.kamera-express.be/ en/of onze diensten, erken je dat je dit Privacybeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat je hiermee zonder voorbehoud instemt.

Artikel 2 - Definities

 1. Persoonsgegevens omvatten alle gegevens waarmee iemand direct of indirect geïdentificeerd kan worden, zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, ..., alsook alle gegevens die rechtstreeks of door te combineren kunnen leiden tot de identificatie van een persoon, vallen onder de noemer “persoonsgegevens”.
 2. Verwerken omvat in de praktijk elk gebruik van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, raadplegen, verspreiden of wissen ervan.
 3. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, welke middelen daarvoor worden gebruikt en voor welke doeleinden dit gebeurt.
 4. Verwerkers zijn partijen die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken. Met elke verwerker sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af indien nodig.

Artikel 3 - Bescherming van persoonsgegevens: Algemene bepalingen

 1. We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We doen dit dan ook in overeenstemming met de Europese wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens (de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, afgekort als “AVG” of “GDPR”) en de relevante lokale wetgeving die de AVG implementeert.
 2. Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de nagestreefde doeleinden. We waken daarbij over de volledigheid en juistheid van jouw persoonsgegevens.
 3. Wij bewaren jouw Persoonsgegevens in principe niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld werden (zie in detail artikel 9).
 4. We nemen daarnaast de nodige veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens die we verwerken op een passende manier te beveiligen. Met name nemen wij de volgende maatregelen:
  • Jouw Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taken bv. Foto's die u bij ons bestelt via onze fotoservice, zijn alleen toegankelijk voor werknemers van Kamera Express die een rol vervullen in het leveren van het fotoproduct;
  • Iedereen die betrokken is bij de verwerking van jouw persoonsgegevens, zowel eigen medewerkers als externe partijen, is bovendien wettelijk of contractueel verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan door middel van een vertrouwelijkheidsverbintenis in hun contract;
  • Beperkte toegang tot de servers waar persoonsgegevens worden bewaard (code ingeven om in programma te geraken);
 5. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van Persoonsgegevens, tenzij dit toerekenbaar is aan Kamera Express.
 6. Je dient steeds te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dan ook als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van je computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
 7. Wanneer wij verwerkers inschakelen dan leggen wij het afsprakenkader over deze verwerking vast in een verwerkingsovereenkomst. Dergelijke verwerkingsovereenkomst heeft onder andere betrekking op de doeleinden en rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging van de Persoonsgegevens.

Artikel 4 - Welke persoonsgegevens verwerkt Kamera Express en op welke manier?

 1. Kamera Express verwerkt mogelijk de volgende persoonsgegevens:
  • Bij een bezoek aan onze website: onder meer jouw IP-adres en jouw taalkeuze en door middel van cookies, zie daarvoor ons Cookiebeleid (https://www.kamera-express.be/cookiestatement);
  • Bij het maken van een online account: naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel aflever- en betaalgegevens, bestellingen, verlanglijsten, e-mailnotificaties en informatie omtrent het gebruik van onze diensten;
  • Bij het plaatsen van een bestelling (telefonisch of via e-mail): naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens, alsook alle andere persoonsgegevens die je ons meedeelt;
  • Bij het gebruik van het contactformulier of de chatfunctie: alle persoonsgegevens die je ons meedeelt in jouw vraag via het contactformulier of de chatfunctie;
  • Bij het inschrijven op de nieuwsbrief: naam, e-mailadres en geboortedatum.

Artikel 5 - Specifieke verwerkingen

 1. Wij gebruiken jouw e-mailadres alleen om je te informeren over de ontwikkeling van de website en speciale aanbiedingen als je een gratis abonnement neemt op onze nieuwsbrief en hier dus zelf voor kiest (opt in). Als je je hebt ingeschreven, maar niet langer onze nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kun je je eenvoudig uitschrijven met behulp van de laatste ontvangen nieuwsbrief.
 2. Als je besluit om een recensie te schrijven, dien je eerst in te loggen en wordt bij de review jouw naam getoond. Wij zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers maar behouden ons wel het recht voor bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren.
 3. Als je reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij jouw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Artikel 6 - Waarom verwerkt Kamera Express jouw persoonsgegevens (doeleinden)?

 1. Kamera Express verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel als er een duidelijk en gerechtvaardigd doeleinde voorhanden is of indien je ons persoonlijk toestemming geeft om persoonsgegevens te verwerken.
 2. Technische informatie wordt verzameld voor het verzorgen en verbeteren van onze website en onze diensten en voor het opmaken van anonieme bezoekersstatistieken.
 3. Kamera Express verwerkt persoonsgegevens met het oog op:
  • Het sluiten van een overeenkomst;
  • Het kunnen leveren van een (online) dienst, bv. om de afhandeling van bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen;
  • Het online winkelen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen en onze diensten te optimaliseren en aan te passen aan jouw persoonlijke wensen;
  • Het toesturen van nieuwsbrieven en/of (personaliseerde) marketing;
  • Het uitvoeren van een wettelijke verplichting.
 4. Indien je de benodigde persoonsgegevens om welke reden dan ook niet kan bezorgen, kunnen wij niet garanderen dat wij:
  • een contract met jou zullen kunnen sluiten;
  • onze diensten op een adequate manier kunnen leveren;
  • onze diensten kunnen aanpassen aan jouw specifieke wensen;
  • jouw verzoek kunnen behandelen;
  • je op de hoogte kunnen houden door middel van nieuwsbrieven en via marketing.

Artikel 7 - Mag Kamera Express jouw persoonsgegevens verwerken (rechtsgrond)?

 1. De Persoonsgegevens die je via de website en/of per e-mail en of mondeling verstrekt, verwerken we op basis van de volgende verwerkingsgronden:
  • om een wettelijke verplichting na te komen bv. indien een overheidsinstantie ons dwingt bepaalde persoonsgegevens over te maken;
  • wanneer je hiervoor je specifieke toestemming hebt gegeven bv. via formulieren, nieuwsbrieven, bestellingen, etc.;
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou en/of het leveren van een (online) dienst.

Artikel 8 - Deelt Kamera Express persoonsgegevens mee aan anderen (al dan niet buiten de EU)?

 1. Wij delen jouw gegevens niet mee aan derden, tenzij in de volgende gevallen:
  • je ons hiervoor de voorafgaande toestemming geeft;
  • we wettelijk verplicht zijn om dit te doen;
  • ze worden opgevraagd in het kader van een (gerechtelijk) onderzoek;
  • als we voor het uitvoeren van een taak een beroep doen op een extern bedrijf (bv. onze websitebouwer, een softwarefirma of gespecialiseerd adviesbureau) dan mogen zij jouw persoonsgegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader en na naleving van de bepalingen van de AVG. Hiervoor hebben we met deze externe bedrijven de noodzakelijke verwerkingsovereenkomsten afgesloten.
 2. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Artikel 9 - Hoelang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

 1. Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zo lang als nodig om de doeleinden te bereiken. Zij zullen dus worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren of aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding of in het kader van de specifieke wetgeving).

Artikel 10 - Wat zijn je rechten?

 1. Overeenkomstig de AVG heb je volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
  • Recht van inzage;
  • Recht van verbetering;
  • Recht van wissing;
  • Recht van beperking;
  • Recht van bezwaar;
  • Recht van overdraagbaarheid.
 2. Indien de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je uiteraard steeds over het recht om die toestemming in te trekken.
 3. Je kunt bovenvermelde rechten uitoefenen:
  • via e-mail naar [email protected];
  • per aangetekende brief naar Kamera Express, Boomsesteenweg 81, 2610 Antwerpen.
 4. We doen er alles aan om je zo snel mogelijk te antwoorden en uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek.
 5. Wij houden ons het recht voor om een extra identificatie te vragen ter legitimatie.
 6. Je hebt ten slotte het recht om klacht in te dienen tegen of over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: [email protected].

Artikel 11 - Wijzigingen

 1. Kamera Express behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Door de website te gebruiken en/of gebruik te maken van onze diensten, aanvaard je alle voorwaarden van het Privacybeleid zoals bepaald op het moment van gebruik. Bij elke toegang tot de website, nadat het Privacybeleid werd gewijzigd, word je geacht kennis genomen te hebben van de wijzigingen en ze te aanvaarden.