Algemene voorwaarden Kamera Express Group

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand of een buiten de verkoopruimten gesloten overeenkomst;
 5. Klant: iedere ondernemer of consument;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die geen consument is zoals hierboven beschreven;
 7. Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Kamera Express en de klant waarbij de klant producten van Kamera Express verwerft of kan verwerven;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen Kamera Express en een consument waarbij in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Kamera Express en de consument en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik kan worden gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping voor de consument. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Kamera Express gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van Kamera Express

De Kamera Express Group bestaat uit de volgende vennootschappen:

 1. Kamera Express Belgium BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Boomsesteenweg 81, 2610 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0836.919.265,
 2. Kamera Express Gent BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Nieuwevaart 82, 9000 Gent en met ondernemingsnummer 0694.790.511,
 3. Kamera Express Dilbeek BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Ninoofsesteenweg 344, 1700 Dilbeek en met ondernemingsnummer 0724.729.362,
 4. Kamera Express Turnhout BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Everdongenlaan 15/7, 2300 Turnhout en met ondernemingsnummer 0881.129.687,
 5. Kamera Express Evere BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Boomsesteenweg 81, 2610 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0749.509.991,
 6. Vitta BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Boulevard de la Sauvenière 1, 4000 Luik en met ondernemingsnummer 0823.882.663,
 7. Foto Nelissen BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Boomsesteenweg 81, 2610 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0408.332.485,
 8. Atma NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Boulevard de la Sauvenière 1, 4000 Luik en met ondernemingsnummer 0435.478.629,
 9. Photo-Ciné-Studio Mirgain & Huberty Sàrl, een besloten vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te Avenue Monterey 15, 2163 Luxemburg en met ondernemingsnummer B 60.968,
 10. Kamera Express Luxembourg Sàrl, een besloten vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te Rangwee 38, 2412 Luxemburg en met ondernemingsnummer B 23.8353,
 11. Kamera Express Rotterdam BV, een besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te Essebaan 55, 2908 LJ Capelle aan den IJssel en met ondernemingsnummer 24255575 hierna allen tezamen genoemd “Kamera Express”, met websites https://www.kamera-express.be/, https://www.fotokonijnenberg.be, https://www.photogalerie.com en https://www.kamera-express.lu.

Artikel 3 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kamera Express en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Kamera Express en de klant en vormen hiermee een geheel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. De klant heeft voldoende tijd gehad om deze voorwaarden na te kijken, ofwel via de website ofwel gevoegd bij het aanbod en/of de overeenkomst.
 3. De opdracht of bestelling van de consument geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Bijzondere van de voorwaarden van Kamera Express afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 4. De ondernemer aanvaardt en erkent dat hij/zij de specifieke wettelijke bescherming voor consumenten niet kan inroepen en dat de bepalingen in deze algemene voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op consumenten, als dusdanig aangeduid of af te leiden uit de tekst van het desbetreffende artikel, niet door de ondernemer kunnen worden ingeroepen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 5. De verbintenissen van Kamera Express beperken zich tot een uitvoering van de overeenkomst naar best vermogen. Kamera Express gaat in geen geval een resultaatsverbintenis aan, doch louter een middelenverbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
 6. Kamera Express onderschrijft de BeCommerce gedragscode en verbindt zich ertoe deze na te leven. Deze gedragscode kan gevonden worden via volgende link: https://www.becommerce.be/web/image/6316.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Echter vervalt een aanbod van rechtswege indien deze niet binnen de 60 dagen na verzending respectievelijk afgifte schriftelijk of digitaal voor akkoord werd bevestigd door de klant en in het bezit is van Kamera Express.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Kamera Express gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een indicatieve weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kamera Express niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Aanpassingen aan het aanbod op verzoek van de klant, zijn slechts bindend na goedkeuring door Kamera Express en worden bijkomend gefactureerd.
 5. Kamera Express behoudt zich het recht voor aanpassingen te maken aan het aanbod indien de fabrikant/leverancier wijzigingen aanbrengt en/of aanbeveelt. Kamera Express heeft desgevallend het recht zonder goedkeuring van de klant, andere maar technisch en operatief gelijkwaardige producten leveren indien zij dit om praktische, organisatorische en/of technische redenen noodzakelijk acht. Kamera Express zal de klant hiervan wel voorafgaand in kennis stellen.
 6. Leveringstermijnen van producten worden enkel bij wijze van inlichting gegeven en zijn derhalve niet bindend.
 7. Vertraging in de uitvoering door Kamera Express kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de klant Kamera Express na het verstrijken van de indicatieve termijnbepaling aangetekend heeft aangemaand om de producten te leveren, waarna Kamera Express in gebreke zou blijven om binnen een redelijke termijn – dewelke nooit minder kan zijn dan 2 maanden – alsnog de producten te leveren, behoudens indien overmacht aan de basis ligt van het in gebreke blijven.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kamera Express onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Kamera Express is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. De klant respecteert alle intellectuele eigendomsrechten van Kamera Express en derde partijen, waaronder intellectuele rechten op producten, documenten, merken, handelsnamen, knowhow, processen en andere elementen beschermd door de wet. Kamera Express biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.
 4. De producten worden geacht te zijn aanvaard door de klant bij de levering van het product, behoudens de bedenktijd voor consumenten zoals bepaald in de navolgende artikelen. De ingebruikname van de producten geldt als aanvaarding van het desbetreffende product.

Artikel 6 - Herroepingsrecht (enkel voor consumenten)

 1. De consument kan een overeenkomst (op afstand) met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Kamera Express mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Kamera Express mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd (enkel voor consumenten)

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig om de goede werking van het product vast te stellen.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan (enkel voor consumenten)

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (zie Bijlage I) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Kamera Express.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Kamera Express. Dit hoeft niet als Kamera Express heeft aangeboden het product zelf af te halen, hetgeen echter nooit kan worden vermoed. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Kamera Express verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behoudens indien Kamera Express uitdrukkelijk heeft aangegeven dat het de kosten van terugzending zelf zal dragen.

Artikel 9 - Verplichtingen van Kamera Express bij herroeping (enkel voor consumenten)

 1. Kamera Express vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Kamera Express in rekening gebracht voor het geretourneerde product en dit binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt. Tenzij Kamera Express aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 2. Kamera Express gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 3. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Kamera Express de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 4. De herroepingstermijn geldt niet in geval van producten vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn en/of waarvan de prijs onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop Kamera Express geen invloed heeft.

Artikel 10 - De prijs

 1. De opgave van de prijzen slaat uitsluitend op producten zoals het woordelijk wordt omschreven in het aanbod. De eventueel bijhorende foto’s/folders, etc., zijn decoratief/indicatief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of die niet 100% overeenstemmen met de producten.
 2. Behoudens andersluidende overeenkomst zal op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst reeds 100% van de totaalprijs gefactureerd worden voor de bestelling van producten. Zonder betaling van de totaalprijs van de producten kan Kamera Express niet overgaan tot levering.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of koerswisselingen.
 4. In afwijking van het vorige lid kan Kamera Express producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Kamera Express geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn voor consumenten steeds inclusief btw. Voor ondernemers zijn de prijzen steeds exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien bovenop de aankoopprijs voor producten verzendkosten, vracht-, leverings-, transport-, of andere administratieve kosten zouden worden aangerekend, wordt dit tegelijk met de aangerekende tarieven hiervoor en de totale te betalen geldsom (inclusief de kosten), als dusdanig vermeld op het aanbod, de overeenkomst of de factuur.

Artikel 11 - Gebreken en Klachten

 1. Alle klachten omtrent de non-conformiteit van leveringen en facturen, dienen Kamera Express te bereiken binnen de tien (10) werkdagen te rekenen vanaf de levering van de producten dan wel de verzending van de factuur en dit per aangetekende zending, behoudens in geval van artikel 11.3.
 2. Klachten omtrent de inhoud, de staat en de hoeveelheden, alsook de conformiteit van de bestelde producten dienen binnen de tien (10) werkdagen na de levering ter kennis te worden gebracht van Kamera Express en dit per aangetekende zending.
 3. Voor verborgen gebreken kan Kamera Express enkel worden aangesproken indien de klant kan aantonen dat het gebrek reeds in de kiem aanwezig was op het ogenblik van levering en op voorwaarde dat het gebrek zich manifesteert binnen twaalf (12) maanden vanaf de dag van de levering.
 4. Elke klacht gesteld buiten de termijnen bepaald in de voorgaande paragrafen of niet conform de voorgeschreven vormvoorschriften, zal door Kamera Express als laattijdig worden beschouwd en kan in geen geval recht geven op enige actie vanwege Kamera Express.
 5. Kamera Express verbindt zich ertoe klachten gesteld binnen de termijnen bepaald in de voorgaande paragrafen en conform de vormvoorschriften, binnen een redelijke termijn te behandelen. Gegrond bevonden klachten verplichten Kamera Express tot vervanging van de niet-conforme goederen, zonder dat de klant echter recht heeft op enige schadevergoeding noch betalingsuitstel.
 6. Tevens heeft de consument steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Europese Commissie via volgende link: https://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Kamera Express zal enkel kunnen worden aangesproken voor directe schade die het gevolg is van een handelen/nalaten van een aangestelde of personeelslid van Kamera Express of van Kamera Express zelf. In geen enkel geval zal Kamera Express kunnen worden aangesproken voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder doch niet limitatief reputatieverlies, verlies van een kans, verlies van winsten of omzet, verlies van een besparing, etc., noch in geval van een fout/nalaten van een derde, zoals bv. leveranciers van Kamera Express, producenten, etc.
 2. De aansprakelijkheid van Kamera Express zal steeds beperkt zijn tot de waarde van de bestelling/overeenkomst, behoudens in geval van fraude of kwaadwillig opzet vanwege Kamera Express.
 3. De wettelijke aansprakelijkheid van Kamera Express wordt ten aanzien van de consument niet uitgesloten of beperkt bij overlijden of lichamelijk letsel van de consument ten gevolge van een doen of nalaten van Kamera Express.
 4. De aansprakelijkheid van Kamera Express kan uitsluitend worden ingeroepen indien de consument binnen de maand (waarvan de consument erkent dat dit een redelijke termijn is), na datum waarop het gebrek of de fout/nalatigheid van Kamera Express ontdekt werd of redelijkerwijze ontdekt had moeten worden, Kamera Express hierover per aangetekend schrijven op gedetailleerde wijze geïnformeerd heeft. Bij gebreke aan zulke mededeling, vervalt ieder recht van de consument.
 5. De aansprakelijkheid van Kamera Express kan uitsluitend worden ingeroepen indien de ondernemer binnen de 10 dagen, na datum waarop het gebrek ontdekt werd of redelijkerwijze ontdekt had moeten worden of waarop Kamera Express een fout/nalatigheid heeft begaan, Kamera Express hierover per aangetekend schrijven op gedetailleerde wijze geïnformeerd heeft. Bij gebreke aan zulke mededeling, vervalt ieder recht van de ondernemer.

Artikel 13 - Overmacht

 1. Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst door Kamera Express verhinderen, herleiden of vertragen, ontheffen Kamera Express van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten door bv. leveringen te reduceren, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij Kamera Express als bij haar toeleveranciers en/of fabrikanten, machinebreuk, virussen of malware of bugs, brand, waterschade, pandemieën, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.
 2. Met betrekking tot de leveringstermijn wordt er uitdrukkelijk overeengekomen dat er in hoofde van Kamera Express overmacht aanwezig is indien leveranciers van Kamera Express, in afwijking van de gemaakte overeenkomsten tussen Kamera Express en haar leveranciers, zouden nalaten materialen/producten tijdig te leveren.

Artikel 14 - Betaling

 1. Alle facturen uitgaande van Kamera Express zijn betaalbaar op de zetel van Kamera Express, door middel van overschrijving. De klant is niet gerechtigd om enige korting te eisen. Alle facturen uitgaande van Kamera Express zijn contant betaalbaar.
 2. In geval van wanbetaling door de klant kan Kamera Express te allen tijde opteren om, van rechtswege, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden door loutere verzending van een aangetekend schrijven.
 3. Zolang de klant in gebreke blijft om de verschuldigde betalingen te voldoen, kunnen alle verbintenissen van Kamera Express automatisch en van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, worden opgeschort. In geval van wanbetaling door de klant is Kamera Express ook niet gehouden toekomstige leveringen uit hoofde van andere overeenkomsten met dezelfde klant verder uit te voeren.
 4. Bij laattijdige betaling van een factuur door een consument zal het factuurbedrag (of de factuurbedragen) vermeerderd worden met 10% op het openstaand bedrag van de factu(u)r(en), evenwel met een maximum van 2.500,00 EUR, alsook met interesten tegen de gewone wettelijke interestvoet vanaf die datum, mits de uitgebleven betaling niet binnen de 15 dagen na de datum van de aangetekende ingebrekestelling werd betaald aan Kamera Express. Indien Kamera Express daarentegen in gebreke zou zijn enige betaling te verrichten aan de consument, zal Kamera Express gehouden zijn bijkomend 10% van het betreffend bedrag te betalen aan de consument, met een maximum van 2.500,00 EUR, te vermeerderen met de interesten tegen de gewone wettelijke interestvoet vanaf die datum, mits de uitgebleven betaling niet binnen de 15 dagen na de datum van de aangetekende ingebrekestelling werd betaald aan de consument. Partijen erkennen dat dit een wederkerig beding is.
 5. Bij laattijdige betaling van een factuur door een ondernemer zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een interest gelijk aan de interest die van toepassing is overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vermeerderd met een schadebeding van 10% van het bedrag van de hoofdsom van de factuur (incl. BTW), met een minimum van 125,00 EUR. Indien Kamera Express daarentegen in gebreke zou zijn enige betaling te verrichten aan de ondernemer, zal Kamera Express gehouden zijn bijkomend 10% van het betreffend bedrag te betalen aan de ondernemer, met een maximum van 2.500,00 EUR, te vermeerderen met de interesten gelijk aan de interest die van toepassing is overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, mits de uitgebleven betaling niet binnen de 15 dagen na de datum van de aangetekende ingebrekestelling werd betaald aan de ondernemer.

Artikel 15 - GDPR

 1. Het is mogelijk dat Kamera Express in de uitvoering van de overeenkomst bepaalde persoonsgegevens verwerkt. Dat gebeurt steeds in het kader van de contractuele relatie tussen de Kamera Express en de klant. Kamera Express verbindt zich ertoe enkel persoonsgegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn om de overeenkomst correct uit te voeren.
 2. Het is mogelijk dat persoonsgegevens worden gedeeld met derden. Dat gebeurt steeds in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en beperkt zich tot het strikt noodzakelijke.
 3. Kamera Express bewaart persoonsgegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden van de overeenkomst tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.
 4. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal rechten toegekend omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Deze zijn: het recht op inzage en kopie van de gegevens, het corrigeren, het laten verwijderen, het beperken en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. De klant heeft steeds het recht deze rechten uit te oefenen. Indien echter een uitoefening van één van deze rechten ertoe leidt dat de overeenkomst door Kamera Express niet meer op een behoorlijke wijze kan worden uitgevoerd, heeft Kamera Express het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en dit zonder hiervoor een schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 5. Meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens door Kamera Express, is te vinden in het privacybeleid, te vinden op de website van Kamera Express [https://www.kamera-express.be/privacy-policy]. Bij het aanvaarden van deze algemene voorwaarden, aanvaardt de klant ook de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens conform het Privacybeleid.

Artikel 16 – Algemene bepalingen

 1. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden strijdig zijn met de toepasselijke wetgeving of nietig zijn omwille van andere redenen, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en is de desbetreffende clausule niet nietig doch zal zij worden toegepast binnen de perken van het wettelijk toelaatbare.
 3. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke instemming van Kamera Express kan de klant de rechten en plichten die zij tegenover Kamera Express heeft, niet aan derden overdragen.
 4. Kamera Express behoudt zich het recht voor om het geheel of een gedeelte van de uitvoering van overeenkomst toe te vertrouwen aan onderaannemers.
 5. De niet-uitoefening door Kamera Express van een van haar rechten zal onder geen beding worden geïnterpreteerd als een afstand van deze rechten.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 1. Met uitsluiting van elke andere wetgeving is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing op de geschillen tussen de Kamera Express en de klant, met uitzondering van haar beginselen inzake internationaal privaatrecht. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is in hun onderlinge relatie.
 2. Alle geschillen van welke aard ook, met inbegrip van de betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst dan wel enig ander bindend document dat tussen Kamera Express en de klant wordt overeengekomen, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, onverminderd het recht van Kamera Express om de klant te dagvaarden voor de rechtbank bevoegd voor zijn/haar woonplaats of zetel.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Kamera Express
[email protected]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)]**

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.